Slovensky  Deutch  English

Naše projekty

 • vyhotovovanie programov starostlivosti o lesy (PSL) - lesných hospodárskych plánov
 • vyhotovenie projektov starostlivosti o lesný pozemok
 • vyhotovenie projektov zmeny hraníc porastov PSL
 • projekt rekognoskácie a následného definovania vlastníckych pomerov lesného a poľnohospodárskeho pôdneho fondu za účelom jeho kúpy alebo prenájmu
 • projekt vytvorenia efektívnej štruktúry na správu a obhospodarovanie nadobudnutého majetku
 • projekt ťažby, približovania, dopravy a sústreďovania drevnej hmoty
 • projekt prvotného spracovania drevnej hmoty
 • projekt zalesňovania a pestovania rýchlo rastúcich drevín
 • projekt bio - energetika
 • projekt financovania miest a obcí vo väzbe na mestské a obecné lesy
 • obchodná činnosť a export guľatiny a reziva
(c) SLS, a.s.